POLITIKA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI INFORMACIJA

Business Universal Media svojim postojanjem garantuje da na prvom mjestu postavlja vrijednost kvaliteta i da će sve svoje proizvode odnosno usluge kreirati uskladu sa konzistentnim, održivim ultimativnim kvalitetom.

Ova garancija obavezuje sve koji sarađuju sa našom kompanijom, a prvenstvenozaposlene da će poštovanje i podizanje kvaliteta biti prioritetan cilj u odnosu na sveostalo, a posebno (ne i ograničeno) u radu, međuljudskim odnosima i isporuciproizvoda odnosno usluga koje ova kompanija nudi.

Business Universal Media implementacijom i uskladjivanjem sa standardom kvalitetaISO 9001:2015 i sistemom upravljanja bezbjednošću informacija u skladu sazahtjevima međunarodnog standardaISO/IEC 27001:2013 dodatno garantujekvalitet, zaštitu informacija i sredstava firme, njenoginformacionogsistemaodraznihprijetnji, obezbjeđuje kontinuitetposlovanja, prema svim zainteresovanimstranama, a posebno prema zaposlenima i prema korisnicima proizvoda i usluga, napodručju primjene: projektovanje, prodaja i razvoj web servisa.

Rukovodstvo obezbjeđuje da je svima u preduzeću politika kvaliteta i bezbjednosti informacija dostupna i objašnjena.

Probaj Proventum cloud office 30 dana besplatno.

Popuni formu i pošalji zahtev za odobravanje probnog korišćenja